Poradnik

 

OBSŁUGA INWESTYCJI

Mapa do celów projektowych

Przed wykonaniem projektu inwestor musi posiadać mapę do celów projektowych. Tutaj po raz pierwszy niezbędna staje się pomoc geodety, który przygotowuje dla Państwa mapę stanowiącą podstawę do naniesienia projektu na grunt oraz stanowiącą niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę.

Tyczenie obiektów

Inwestor mając gotowy od projektanta projekt (np. budynku) oraz niezbędne pozwolenia budowlane może zlecić geodecie wyznaczenie (wytyczenie) przebiegu planowanego obiektu lub sieci uzbrojenia w terenie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie. Geodeta dokonuje pomiarów i wyznacza elementy geometryczne, jak osie konstrukcyjne oraz punkty załamania. Na ich podstawie ekipa budowlana rozpoczyna prace wykonawcze.

Inwentaryzacja powykonawcza

Po zakończeniu prac budowlanych inwestor jest zobowiązany sporządzić tzw. inwentaryzację powykonawczą, która jest ostatnim etapem realizacji inwestycji. Inwentaryzacja jest niezbędna dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (np. zameldowanie w budynku, nadanie adresu budynku) lub odbioru inwentaryzowanej sieci.

 

POMIARY DO CELÓW PRAWNYCH

Podział nieruchomości

Podział nieruchomości nie może odbyć się bez dokładnego wyznaczenia granic nowych nieruchomości. Bardzo często ma miejsce sytuacja, gdy rzeczywista powierzchnia dzielonej nieruchomości odbiega (czasem znacznie) od powierzchni zapisanej w ewidencji gruntów. W takim przypadku geodeta dokonuje w ramach operatu podziałowego korekty powierzchni dzielonej nieruchomości, co jest jest niezbędne do dokonania podziału nieruchomości. W ramach zlecenia podziału nieruchomości właściciel otrzymuje komplet dokumentów i map niezbędnych do przeprowadzenia procesu notarialnego przeniesienia własności. Zlecając obsługę geodezyjną mojej firmie zapewniacie sobie Państwo jednego sprawdzonego fachowca przez cały ten proces. Świadcząc kompleksowo usługi gwarantuję pomyślność całego procesu inwestycyjnego, terminowość a także rzetelną pomoc odnośnie każdego aspektu wykonywanej pracy.

Rozgraniczenie nieruchomości

Pojęcie to najczęściej jest kojarzone ze sporem granicznym, czy wątpliwościami dotyczącymi przebiegu granic nieruchomości. Tymczasem jest to przede wszystkim procedura mająca na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości, realizowana coraz częściej przez osoby fizyczne i prawne przed zakupem nieruchomości w celu dokładnego określenia jej zasięgu. Skuteczność tego postępowania zapewnia na przyszłość nienaruszalność granic nieruchomości.

Wznowienie granic

Wznowienie granic przeprowadza się wtedy, gdy punkty graniczne zostały zniszczone, przesunięte lub nie jesteśmy pewni ich położenia. Instalując np. ogrodzenie na działce możemy nie być pewni dokładnego przebiegu granic naszej nieruchomości. Mając za podstawę pomiaru granice ustalone prawnie, tj. punkty, co do których położenia nie ma wątpliwości, wyznacza się nowe punkty graniczne.

Wykaz synchronizacyjny

Wykaz synchronizacyjny jest dokumentem wykonywanym przez geodetę w przypadku wystąpienia rozbieżności oznaczeń nieruchomości pomiędzy stanem faktycznym działki ujawnionym w aktualnej Ewidencji Gruntów i Budynków a  danymi zawartymi w księdze wieczystej. Gotowy wykazy synchronizacyjny jest podstawą wpisu do księgi wieczystej lub do jej założenia, co jest niezbędne przy sprzedaży bądź przekazaniu nieruchomości.

Można wyróżnić dwie najczęściej występujące sytuacje w trakcie sporządzania wykazu synchronizacyjnego:

- niezgodność oznaczenia nieruchomości (co praktycznie przekłada się na niezgodność numeracji działek ewidencyjnych)

- niezgodność powierzchni (ujawnioną w aktualnej Ewidencji Gruntów i Budynków a  danymi zawartymi w księdze wieczystej).

Licznik odwiedzin: 97186
Wszystkie prawa zastrzeżone.Strona wykonana przez Agencja Reklamy